Regulamin

Wynajmujący: Your Car, ulica Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car auto, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Najemca własnym podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz za wszelkie przewożone osoby i rzeczy.

1. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Najemca wpłaca wynajmującemu depozyt, którego wartość jest określona w pozycji „depozyt” w cenniku na witrynie internetowej firmy, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez najemcę. Depozyt podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zdaniu samochodu. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od sposobu w jaki Najemca eksploatował auto.

3. Your Car zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru pojazdu, jeśli Najemca nie będzie przestrzegał któregoś z postanowień umowy najmu i ogólnych warunków najmu. Your Car ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem auta oraz karą za postępowanie niezgodne z warunkami wynajmu w wysokości 3-krotnej wartości największej pobieranej kaucji gwarancyjnej.

4. Your Car wynajmuje Najemcy pojazd w dobrym stanie, sprawny technicznie , bez uszkodzeń i wad. Wszelkie uwagi dotyczące samochodu należy zgłosić w momencie odbioru auta. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie nieuszkodzonym z kompletnym wyposażeniem, kluczykami i dokumentami, z taką ilością paliwa jaką zastał oraz odkurzony i umyty. W przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa, czyszczenia samochodu oraz kosztami ewentualnych napraw, które zostaną ujawnione po umyciu auta, a których występowania nie można było stwierdzić w skutek zabrudzonego samochodu. Mycie samochodu: 200 złotych, pranie tapicerki: 350 złotych.

5. Za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczające normalny stan zużycia, czyli brakujące lub podmienione części oraz za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera. Uszkodzenia szyb, lusterek bocznych, podwozia samochodu silnika, skrzyni biegów oraz uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia i żarówek.

6. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu ze swojej winy, a odpowiedzialność ta obejmuje szkody nieobjęte ubezpieczeniem AC. Za szkodę objętą ubezpieczeniem AC powstałą z własnej winy, użytkownik jest obciążony kwotą udziału własnego. W grupach A – 1700 PLN, B, C, C+ – 2000 PLN, D, D+ – 2500 PLN, V, J – 3000 złotych.

7. Z depozytu pokrywane są straty z tytułu przestoju pojazdu w czasie naprawy lub likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Spowodowanie niemożności wypożyczania auta z winy Najemcy proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden dzień = połowa ceny dobowego wynajmu) oraz koszty, które nie są objęte ubezpieczeniem.

8. Najemca odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia auta przez odprowadzenie go na najbliższy parking strzeżony i niezwłocznego zawiadomienie Wypożyczającego o uszkodzeniu pojazdu.

9. Ewentualne naprawy samochodu wykonywane przez Najemcę podczas wynajmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym.

10.Przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu, Najemca zobowiązany jest zamknąć oraz zabezpieczyć samochód będącymi na wyposażeniu blokadami.

11. Najemcy nie wolno zostawiać w samochodzie dokumentów i kluczyków pojazdu.

12. W przypadku utraty samochodu wraz z dokumentami oraz kompletem kluczyków, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód.

13. Zalecane jest pozostawianie pojazdu w miejscach strzeżonych oraz nie zostawianie wewnątrz wartościowych przedmiotów.

14. Pojazd jest na warunkach firmy ubezpieczeniowej w zakresie OC, AC, KR, NW. Użytkownika obowiązują wszystkie warunki określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności dotyczącą utraty samochodu wraz z dokumentami.

15. Za zagubione kluczyki oraz dowód rejestracyjny z pobranego na początku wynajmu depozytu zostanie pobrana opłata w wysokości 700 złotych.

16. Za udział w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony pojazd.

17. W przypadku rezygnacji z wynajmu auta przez Najemcę dwa dni przed rozpoczęciem Umowy, Wypożyczający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50% kwoty wynajmu.

18. W przypadku zwrotu auta przed zakończeniem ważności umowy, kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.

19. Każde przedłużenie okresu użytkowania auta musi być pisemnie zatwierdzone przez Wypożyczającego nie później niż 24 godziny przed terminem zakończenia umowy.

20. W przypadku wynajmu długoterminowego lub przebiegów wyższych niż 1000 kilometrów Najemca zobowiązany jest do kontroli poziomu oleju (prawidłowy jest stan pomiędzy minimum, a maximum) i ciśnienia w ogumieniu (2 atmosfery).

21. Najemca zwraca auto w terminie określonym umową. Przedłużenie okresu wypożyczenia pociąga za sobą pobranie dodatkowej opłaty. W przypadku opóźnienia w zwrocie od 1 godziny do 3 godzin, dolicza się 50% opłaty za jedną dobę, powyżej 3 h 100%. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje Policję o kradzieży auta, a wpłacona kaucja przechodzi na własność Wypożyczającego.

22. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej nie z winy Najemcy należy bezwarunkowo wezwać Policję na miejsce zdarzenia i powiadomić Wypożyczającego, wówczas kaucja zostanie zwrócona po potwierdzeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku oraz realizacji likwidacji szkody z jego polisy OC i zamknięciu sprawy w firmie ubezpieczeniowej.

23. Samochodem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.

24. Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych samochodów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić lub zanieczyścić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym oraz poza granicami RP bez pisemnej zgody Wypożyczającego.

25. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, Wypożyczający ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej „czarną listą”.

26. Wynajmujący w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego, sam w całości odpowiada za swoje czyny, co oznacza, że nie może przerzucić kosztu mandatu na firmę YOUR CAR. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym parkowaniem pojazdu w miejscu niedozwolonym, przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowe parkowanie kwalifikowane jest jako wykroczenie, za które grozi mandat karny wymierzony przez policję lub straż miejską. Za wykroczenie odpowiada jedynie sprawca, którym może być wyłącznie osoba fizyczna, czyli w tym przypadku wynajmujący. Co więcej, właściciel samochodu, którym w tym przypadku jest firma YOUR CAR, ma obowiązek wskazać potencjalnego sprawcę wykroczenia organom ścigania (osobę, której powierzyła pojazd). Opłata administracyjna za wskazanie kierowcy wynosi 50,00 zł.